Body

Xem tất cả các trang (tài liệu)

Các cộng đồng bị tác động nghiêm trọng và thường xuyên nhất bởi các mối nguy về sức khỏe môi trường trong tiểu bang đã thiếu các cơ chế rõ ràng và hiệu quả để giải quyết tình trạng bất công về môi trường. Hội đồng tổ chức một diễn đàn có thể nêu lên tiếng nói của các cộng đồng bị ảnh hưởng không tương xứng này để thông báo về các nỗ lực công bằng môi trường của tiểu bang.

Mục Đích và Trách Nhiệm

Mục đích của Environmental Justice Council (Hội Đồng Công Bằng Môi Trường) là tư vấn cho các cơ quan tiểu bang về việc kết hợp công bằng môi trường vào các hoạt động của họ. Các nhiệm vụ cụ thể của hội đồng bao gồm:

 • Đưa ra khuyến nghị cho tiểu bang về việc thực hiện các yêu cầu công bằng môi trường như đánh giá công bằng môi trường, kế hoạch gắn kết cộng đồng và kế hoạch chiến lược.
 • Xây dựng hướng dẫn về cách xác định các cộng đồng bị quá tải và sử dụng bản đồ chênh lệch về sức khỏe môi trường.
 • Theo dõi tiến trình của việc tăng công bằng y tế và đảm bảo công bằng môi trường trên toàn tiểu bang Washington.
 • Đưa ra khuyến nghị về việc phát triển và thực hiện các chương trình khí hậu, bao gồm các chương trình được tài trợ từ doanh thu các-bon.
 • Phục vụ như một diễn đàn nói lên các mối quan tâm và ưu tiên về công bằng môi trường.
 • Đưa ra khuyến nghị cho thống đốc và cơ quan lập pháp về các hành động thúc đẩy công bằng môi trường.

Bảy cơ quan của Tiểu Bang Washington phát triển các chính sách và chương trình có tác động trực tiếp nhất đến công bằng môi trường phải tuân thủ Healthy Environment for All Act (HEAL Act, Đạo Luật Môi Trường Lành Mạnh Cho Tất Cả):

 • Department of Agriculture (Sở Nông Nghiệp)
 • Department of Commerce (Sở Thương Mại)
 • Department of Ecology (Sở Sinh Thái)
 • Department of Health (Sở Y Tế) 
 • Department of Natural Resources (Sở Tài Nguyên Thiên Nhiên)
 • Department of Transportation (Sở Giao Thông Vận Tải)
 • Puget Sound Partnership (Cơ Quan Hợp Tác Puget Sound)

Các cơ quan tiểu bang khác cũng có thể tự nguyện tuân thủ Đạo luật HEAL.

Thẩm Quyền

Chương 70A.02 Revised Code of Washington(RCW, Bộ luật Sửa đổi của Washington) (chỉ Tiếng Anh) được ký thành luật vào ngày 17 tháng 5 năm 2021. Theo đó chỉ đạo Department of Health (Sở Y Tế) triệu tập và thành lập Environmental Justice Council. Luật nêu rõ tư cách thành viên, nhiệm vụ và các yêu cầu báo cáo của hội đồng cho Cơ Quan Lập Pháp.

 

Tư Cách Thành Viên

Hội đồng sẽ bao gồm 16 thành viên do thống đốc bổ nhiệm. Thành viên hội đồng bao gồm các đại diện cộng đồng, một đại diện cộng đồng thanh niên, những người thực hành công bằng môi trường, bộ lạc, lao động và doanh nghiệp. Những người quan tâm đến việc được xem xét bổ nhiệm để phục vụ trong hội đồng có thể nộp đơn đăng ký trên trang web Hội Đồng và Ủy Ban của Thống Đốc (chỉ Tiếng Anh). Một người ở cấp điều hành từ mỗi cơ quan giấu kín sẽ đóng vai trò là liên lạc viên không bỏ phiếu cho hội đồng. 

 

Nguồn Hỗ Trợ Liên Quan

Công Bằng Môi Trường (chỉ Tiếng Anh)

Nhóm Chuyên Trách về Công Bằng Môi Trường (chỉ Tiếng Anh)

Climate Commitment Act (Đạo Luật Cam Kết Khí Hậu) (chỉ Tiếng Anh).

Tờ Thông Tin về Công Bằng Môi Trường:

Tờ Thông Tin bằng Tiếng Anh (PDF) | Tờ Thông Tin bằng Tiếng Tây Ban Nha (PDF) | Tờ Thông Tin bằng Tiếng Việt (PDF) | Tờ Thông Tin bằng Tiếng Nga (PDF)

 

Liên hệ với chúng tôi

Environmental Justice Council, 360-236-4238

Để nhận thông tin mới nhất qua email từ Hội đồng, vui lòng gửi email tới envjustice@ejc.wa.gov với dòng tiêu đề “Subscribe (Đăng Ký) – Tiếng Việt.”